PYETËSOR “Kontributi ynë i përditshëm i jetesës në ndryshimet klimatike”

  • Tuesday July 2nd, 2019
IMG 6448

Të nderuar pjesëmarrës,

Pyetësori “Kontributi ynë i përditshëm i jetesës në ndryshimet klimatike” është pjesë e projektit të titulluar “Ndërgjegjësimi i të rinjve për ndryshimet e klimës dhe çështjet e qëndrueshmërisë” financuar nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Projekti zbatohet nga Akademia e Integrimit Evropian dhe Negocimit (AIEN) dhe partnerët Instituti për Politikat e Zhvillimit – INDEP dhe MSJA-Dr Martin Schneider-Jacoby Association.

Pyetësori synon të:
– Mbledh informacion në lidhje me njohuritë e pjesëmarrësve në lidhje me qëndrueshmërinë dhe ndryshimet klimatike dhe implikimet e jetesës
– Edukimi i qytetarëve për secilën prej çështjeve të mësipërme dhe implikimet e secilit prej tyre në ndryshimet klimatike dhe qëndrueshmërinë.

Për të përmbushur qëllimin edukativ të pyetësorit, në pjesën më të ulët të shumicës së pyetjeve përfshihen informacione të mëtejshme shpjeguese. Ju lutemi mos e lexoni këtë informacion deri sa të jeni përgjigjur në pyetje.

Ky pyetësor NUK ËSHTË një provë dhe nuk ka për qëllim të provojë njohuritë e të anketuarve, por të fitojë një pasqyrë se si të përfshirë dhe të informuar janë të rinjtë për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe qëndrueshmërisë dhe gjithashtu të kontribuojnë në rritjen e vetëdijes për këto çështje. Ju jeni të inkurajuar që t’u përgjigjeni më së miri njohurive tuaja.

Pyetësori do të jetë i hapur deri më 31 korrik 2019 dhe është në gjuhën angleze.

Ky pyetësor do të marrë rreth 7 minuta për të përfunduar.

Këtu është lidhja për hapjen e pyetësorit. https://forms.gle/7m7CU5yFwguCSRmz8

Faleminderit!